THOLEN.be

Gebruiksvoorwaarden website - Disclaimer

Het gebruik van de website van www.tholen.be (de "Website") is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding. De Website behoort toe aan Tholen Grond- en Afbraakwerken BVBA, met maatschappelijke zetel te Watermolenweg 4, 3950 Bocholt en met ondernemingsnummer BE0465.918.813 (hierna: "Wij" of de "Onderneming").

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Wij besteden veel aandacht aan onze Website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de Website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of op basis van via de Website ter beschikking gestelde informatie. De Website kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Onze Onderneming is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de Website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen. Het aanleggen van hyperlinks naar de Website slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tholen Grond- en Afbraakwerken BVBA. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

NIET-TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

U verbindt zich er o.m. toe:

-       De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken

-       Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt

-       De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter)

-       De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom

-       De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Tholen Grond- en Afbraakwerken BVBA te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Bij miskenning door U van de intellectuele rechten, andere rechten van Tholen Grond- en Afbraakwerken BVBA of derden, verbindt u zich ertoe Tholen Grond- en Afbraakwerken BVBA of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Tholen Grond- en Afbraakwerken BVBA of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Het gebruik van de Website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de Website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van de Onderneming. De informatie die op de Website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Onze Onderneming neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u onze Data Protection Notice consulteren op de Website, via de volgende link www.tholen.be/dpn.

COOKIES

De Website kan gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruik van de Website te vereenvoudigen. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de Website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.

BELGISCH RECHT

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd.