THOLEN.be

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.tholen.be. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.
Deze website wordt beheerd door Tholen Grond- en Afbraakwerken BVBA, Watermolenweg 4, 3950 Bocholt, BTW-nummer BE 0465.918.813. Voor meer informatie kan u een mail sturen via de contactpagina.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Tholen Grond- en Afbraakwerken BVBA of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Tholen Grond- en Afbraakwerken BVBA de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe:

  • De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter)
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Tholen Grond- en Afbraakwerken BVBA te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Bij miskenning door U van de intellectuele rechten, andere rechten van Tholen Grond- en Afbraakwerken BVBA of derden, verbindt u zich ertoe Tholen Grond- en Afbraakwerken BVBA of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Tholen Grond- en Afbraakwerken BVBA of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

Persoonsgegevens

Tholen Grond- en Afbraakwerken BVBA verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een deelnameformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Tholen Grond- en Afbraakwerken BVBA toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Tholen Grond- en Afbraakwerken BVBA met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post. De verstrekte gegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan de met Tholen Grond- en Afbraakwerken BVBA contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot info(at)tholen.be.

Uw elektronische contactgegevens kunnen door Tholen Grond- en Afbraakwerken BVBA worden gebruikt voor direct e-mail marketing indien u hiermee voorafgaandelijk heeft ingestemd. Evenwel is uw voorafgaande instemming niet vereist wanneer Tholen Grond- en Afbraakwerken BVBA elektronische contactgegevens die zij heeft verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten, gebruikt voor direct e-mail marketing van eigen gelijkaardige producten of diensten. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw elektronische contactgegevens voor direct e-mail marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten tot info(at)tholen.be.

Aansprakelijkheid

Tholen Grond- en Afbraakwerken BVBA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de website.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de website geven geen recht op een financiële compensatie. Tholen Grond- en Afbraakwerken BVBA is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

Tholen Grond- en Afbraakwerken BVBA biedt de website uitdrukkelijk aan "zoals ze is". Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. Tholen Grond- en Afbraakwerken BVBA kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel dysfunctioneren van het systeem.

Tholen Grond- en Afbraakwerken BVBA is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Tholen Grond- en Afbraakwerken BVBA oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Tholen Grond- en Afbraakwerken BVBA behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Het aanleggen van hyperlinks naar de website www.tholen.be is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tholen Grond- en Afbraakwerken BVBA. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde wetgeving

Het Belgisch recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs.

In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Tongeren bevoegd.